Image of young African man looking at camera with laptop near byAPRANN ANGLE

Nou ofri klas yo pandan tout ane. Nou ofri klas ESOL sou entènèt tou.

Nan pi fò lekòl yo, elèv yo ka kòmanse klas nimpòt lè yo pare. Nou ankouraje w al nan klas regilyèman pou ka aprann lang Anglè a pi vit.

Elèv ESOL Pou Granmoun yo dwe omwen gen 16 zan e yo dwe retire yo ofisyèlman nan pwogram lekòl K-12 (klas matènèl a lekol segondè) avan pou yo enskri avek nou. Elèv k ap aprann lang Anglè a dwe pale yon lòt lang.

FRÈ: $30 chak tèm

Ou ka kalifye pou pa peye frè lekòl la. Klike la pou ka wè si ou kalifye.

KOUMAN POU ENSKRI POU KLAS ESOL: 

Enskripsyon dwe fèt an pèsòn nan youn nan lokal lekòl nou yo.

• Enskri an pèson, peye ekolaj la (lajan Cash oswa chèk) e pran yon tès evalyasyon ki rele CASAS pou nou ka detèmine nivo w nan Anglè. Klike isit la/Klike sou mwen pou plis enfòmasyon sou tès sa a.

Gen sèvis sipò ki disponib pou elèv ki enskri nan ESOL yo tèlke: 

Akomodasyon pou elèv ki andikapé / Accommodations for Students with Disabilities

Kisa “CASAS YE”?